Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on OuSM – Pohjoinen ulottuvuus ja sen kotipaikkana on Oulu. Yhdistys voi myös käyttää virallisen nimensä ohella epävirallista lyhennettä OuSM.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tehdä tunnetuksi fetisistien ja sadomasokistien osakulttuureja sekä pyrkiä edistämään avointa ja suvaitsevaa suhtautumista niihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää alan kulttuuri ja muita vastaavia tapahtumia, juhlia, tiedottamista, koulutusta ja neuvontaa, sekä osallistuu muihin alan tapahtumiin Suomessa ja muissa maissa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa vartentarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta, toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä järjestää maksullisia huvitilaisuuksia.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä luonnollinen, täysi-ikäinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksen kokouksessa voidaan valita kunniajäseneksi ansioitunut yhdistyksen jäsen. Kunniajäsen vapautetaan jäsenmaksusta.

Kalenterivuoden jäsenmaksu erääntyy maksettavaksi tammikuun viimeisenä päivänä (31.1.). Jos jäsenmaksua ei ole suoritettu kahden (2) kuukauden kuluessa eräpäivästä, hallitus katsoo jäsenen eronneen yhdistyksestä.

Hallitus pitää luetteloa jäsenistä. Jokaisen jäsenen tulee ilmoittaa nimi, kotipaikka ja muut tarpeelliset tiedot. Saadakseen jäsenpostia tulee jäsenen ilmoittaa yhteystietonsa. Jäsenrekisteri on luottamuksellinen ja jokaiseen jäsenrekisterisivuun on kirjoitettava teksti luottamuksellinen.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneet jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksuja.

Vuotuinen jäsenille jaettava jäsenkortti on voimassa seuraavan vuoden tammikuun 7. päivään asti.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdesta kahdeksaan hallituksen jäsentä. Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan taikka ulkopuoleltaan yhdistyksen jäsenistöstä sihteerin, rahastonhoitajan, jäsensihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään yksi hallituksen jäsen sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, aina kaksi yhdessä.

8 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnan- /tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnan-/Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen vuosikokouksen huhtikuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä

hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Varsinainen jäsen tai kunniajäsen voi oman äänensä lisäksi äänestää valtakirjalla enintään kolmen muun jäsenen puolesta. Valtakirjaon esitettävä tarkastettavaksi vuosikokouksessa.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kirjeellä, sähköpostilla tai alan sähköisillä keskustelufoorumeilla, joiden voidaan olettaa tavoittavan suurimman osan jäsenistöstä.

11 § Varsinainen kokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnan- /tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle toimintakaudelle
8. valitaan yhdistyksen toiminnan-/tilitarkastaja ja hänelle varatarkastaja seuraavalle tilikaudelle
9. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio seuraavalle tilikaudelle
10. päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimikaudelle
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.